leveringsbetingelser

1. Praktiske forhold

a. Bruksområde for vilkårene. Disse alminnelige vilkårene gjelder ved enhver leveranse fra AR AS, med mindre annet er skriftlig avtalt. Tillegg eller avvik fra disse alminnelige betingelser må avtales skriftlig og medtas i avtalen.
b. Definisjoner. Oppdrag/ordre betyr avtale (herunder akseptert tilbud) om leveranse av tjenester og utstyr, eller annen ytelse.
c. Eget bidrag. Kostnader i forbindelse med tidsbruk og annet,internt hos kunden eller noen kunden svarer for, som påløper i forbindelse med arbeidet, omfattes ikke av avtalen.

2. Kundens og annen medvirkning

For å holdetidsplanen, skal følgende gjelder der annet ikke er avtalt:

AR AS må gis fri og ryddet tilgang til arbeidsstedet.
Eventuelle nøkler må utleveres til utførende rørinspektør ved oppstart.

Ved endringer på framdrift og derved tilgang må AR AS varsles skriftlig senest tre dager før AR AS skal utføre arbeid som ønskes endret. AR AS kan tilleggsfakturere for ventetid hvis varslingsfristen ikke er overholdt.

3.Prisforutsetninger

AR AS sine arbeider utføres normalt etter medgått tid og materiell iht. gjeldene prisliste.

Alle avtalte arbeider forutsetter at tilstøtende rør og deler tåler påkjenningen av vårt arbeide. Eventuelle lekkasjer som måtte oppstå under -og/eller i etterkant på tilstøtende rør og deler skyldes normalt elde og at røranlegget er mangelfulltvedlikehold. Reparasjon av slike og/eller lignende skader kommer i tillegg og vi anbefaler de gamle rørene å rehabiliteres som et nytt uavhengig oppdrag.

For tilbudsarbeider gjelder det i tilbudet fastsatte pris under følgende forutsetninger, med mindre annet er skriftlig avtalt:

 • Akseptert tilbud og/eller ordrebekreftelse er signert eller muntlig akseptert, og returnert til vårt kontor før oppstart.
 • Bestemmelsene i denne avtalen følges.
 • Kunden oppfyller alle sine plikter i følge avtale og avtalens betingelser.
 • Nødvendig tilgang, forberedelser og annen medvirkning er på plass til avtalt tid i de tilfellene kunden skal bidra med dette.
 • Når AR AS ikke har totalansvar for arbeidet, men kun står som ansvarlig for rørarbeidet skal kunden tilrettelegge og koordinere de forskjellige     aktører for å kunne gjennomføre prosjektet i tråd med avtalt framdrift og spesifikasjon. Eventuell ventetid som oppstår som ikke skyldes AR AS, vil bli tilleggsfakturert iht. AR AS sine gjeldene satser.
 • Oppstart skjer iht. avtalt framdrift.
 • Dersom det etter inngåelsen av avtalen blir vedtatt økninger i offentlige skatter og avgifter som innvirker på kontraktsummen, skal dette belastes kunden.
 • Tilbudsprisen er basert på kundens spesifikasjoner og omfatter det som er beskrevet i tilbudet. Eventuelle ekstra arbeide og/eller materiell bruk som skyldes uforutsette forhold, faktureres kunde i tillegg opprinnelig tilbud etter gjeldene timesatser og/eller prisliste.
 • AR AS kan benytte lærlinger, som belastes kunden, etter en til hver tid gjeldende satser, hvis arbeidets art tillater dette.

4. Ikke inkludert

Følgende omfattes ikke av våre tilbud med mindre annet er skriftlig avtalt:

 • Bortkjøring av søppel.
 • Tildekking av gulv/dører for å begrense støv og smuss.
 • Eventuelle kostnader til reise- og overnatting.
 • Nedvasking under- og etter avsluttet arbeid.
 • Kostnader forbundet med bompenger, parkering og andre lignende tillegg/gebyrer

5. Mangler,forsinkelse, mm.

a. Mangler mm. Mangel foreligger dersom leveransen fraviker det som er avtalt (spesifisert) og dette kommer av forhold AR AS har ansvaret for.

AR AS har rett og plikt til å utbedre mangler innen rimelig tid fra overlevering. Dersom mangelen ikke er rettet innen rimelig tid har forbruker krav på prisavslag jfr.Håndverkertjenesteloven § 25. Dette gjelder dog kun de mangler AR AS alene er ansvarlige for.
AR AS har ikke ansvar for feil eller forsinkelse som måtte oppstå som følge av mangler ved installasjoner som kunden er ansvarlig for.

b. Forsinkelser. Forsinkelse foreligger dersom leveransen og/eller tjenesten leveres senere enn avtalt dato for levering, og skyldes forhold AR AS er ansvarlig for etter avtalen.

Begge parter skal varsle den annen part dersom parten er forsinket, eller forventer å bli forsinket. Hvis leveransen er forsinket kan kunden kreve å få opplyst om årsaken til forsinkelsen og når levering kan forventes.

Dersom forsinkelse som ikke skyldes AR AS overstiger 3 måneder, har AR AS rett til å kansellere oppdraget, slik at eventuell ny avtale inngås eller at sluttoppgjør for utført arbeid foretas etter medgått tid og materiell.

c. Reklamasjon. Begge parter skal uten ugrunnet opphold, oginnen rimelig tid, melde fra skriftlig til den annen, dersom leveransen ikke eri samsvar med avtalen. Reklamasjon kan for forbrukere skje senest 2 år etterovertagelse eller fra tidspunktet hvor hele eller deler av leveransen er tatt ibruk.

d. Erstatning. AR AS ikke ansvarlig for tap som følge av mangel eller forsinkelse. Dette gjelder ikke dersom tapet skyldes grovt uaktsomt eller forsettlig avtalebrudd. Partene har i intet tilfelle ansvar for indirekte tap, herunder datatap, rentetap, tapt fortjeneste, tap hos tredjeperson eller andre økonomiske konsekvenstap.

e. Hevning. AR AS har med 24 timers varsel rett til å stanse utførelsen dersom kunden misligholder sin betalingsforpliktelse, eller det er klart at slikt mislighold vil inntre. Ved stansing har AR AS krav på tilleggsvederlag, frist forlengelse, å kreve utstyret tilbakelevert og å kreve alle omkostninger dekket av kunden, med mindre det stilles betryggende sikkerhet for betaling av kjøpesummen eller gjenstående delbetalinger.

Foreligger vesentlig avtalebrudd, kan avtalen heves med 10 dagers skriftlig varsel.Avhjelpes avtalebruddet innen denne tid, bortfaller hevingsretten.

f. Force majeure. Dersom det inntrer et forhold utenfor en parts kontroll, som han ikke kunne ha forutsett da avtalen ble inngått, og somhan ikke med rimelighet kan ventes å overvinne eller avverge virkningene av,suspenderes partenes plikter så lenge forholdet varer.

6. Betaling

a. Oppdrag faktureres daglig i henhold til utført og/eller levert arbeid. Videre utsteder vi 1 faktura på bil som er benyttet til oppdraget. Forfall er 7 dager (forbrukere) eller 14 dager (bedriftskunder) etter fakturadato, dersom annet ikke er avtalt. Dersom det ikke er avtalt fast pris for leveransen betales oppdraget etter medgått tid og materiell.

b. Forsinkelse mv. Ved forsinket betaling påløper gebyr og forsinkelsesrenter iht. gjeldene satser, ref. inkassoloven §§ 17 til 20.

c. Transport. Transport til og fra arbeidsstedet er inkludert inntil 60 km ifra våre kontorer i Lørenskog. Ved reisevei over 60 km starter vi tidsberegning for arbeidet etter 60 km er passert.

d. Avbestilling. Bestilte oppdrag kan kostnadsfritt avbestilles én (1) virkedag før oppdragets planlagte starttid. Dersom oppdraget avbestilles etter dette, faktureres kunden med gjeldene minstepris pålydende kr. 3 950,- inkl. mva.

Dersom arbeidet omfatter rehabilitering av rør, må avbestillingen varsles skriftlig til AR AS senest ti arbeidsdager før oppdragets opprinnelige startdato. Hvis kunden ønsker arbeidet avbestilt etter overnevnte frist, belastes kunden for oppdragets opprinnelige tilbudspris.

e. Tilleggskostnader. Kostander ifm. bomring og/eller parkering, vil bli viderefakturert kunde.